Trimble Forensics Symposium. April 16-18, 2024. Owensboro, Kentucky